Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Bigsteaks.nl biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland.

1.2. Bigsteaks.nl is onderdeel van:

Van Ommeren Vlees B.V.

Zonnehorst 9

7207 BT Zutphen

KVK: 67959350

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die Bigsteaks.nl de opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
  • website: de website van bigsteaks.nl URL http://www.bigsteaks.nl

1.3. Bigsteaks.nl behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigingen en/of aan te vullen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Bigsteaks.nl is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële koper, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – De potentiële koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Bigsteaks.nl verzonden. Deze gegevens zijn door Bigsteaks.nl ontvangen; of – Bigsteaks.nl heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële koper schriftelijk akkoord is bevonden.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Bigsteaks.nl herroepen worden in geval de koper niet aan de door Bigsteaks.nl gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

2.4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Bigsteaks.nl worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Bigsteaks.nl kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De koper is de prijs verschuldigd die Bigsteaks.nl in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Bigsteaks.nl geen producten zal leveren. In geval van zelf afhalen kan koper ook contant bij afhalen afrekenen.

3.2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bigsteaks.nl worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betaling

Bij bestellingen via de website kan de koper betalen middels iDeal. Tevens bestaat de mogelijkheid te betalen contant bij afhalen.

5. Levering en leveringstijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de koper door of namens Bigsteaks.nl afgeleverd of op de door koper opgeven bezorgdatum. De door Bigsteaks.nl aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5.2. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.3. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

5.4. Indien op het beoogde moment van levering door de postbode noch de koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Bigsteaks.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. Mocht ook bij de buren niemand thuis zijn, of mocht het afgeven van de bestelling bij buren om andere reden niet mogelijk zijn, zal het pakket geretourneerd worden.

5.5. Terstond na ontvangst dient de koper de producten te controleren. Indien de koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de koper contact opnemen met onze klantenservice via contact@bigsteaks.nl of per telefoon 0575-566380. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld. Klachten kunnen ook worden gezonden aan het postadres van Bigsteaks.nl zoals weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden, dan wel te kennen gebracht aan het bezoekadres als weergegeven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6. Garantie en Herroeping

6.1. Bigsteaks.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

6.2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Bigsteaks.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, naar keuze van Bigsteaks.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu de vervangen zaak aan en op verzoek van Bigsteaks.nl te retourneren en de eigendom aan Bigsteaks.nl te verschaffen.

6.3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bigsteaks.nl, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.4. Koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van het huis van koper naar de webwinkel zijn voor rekening van koper. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van de vervoerder. Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan koper contact met verkoper opnemen via contact@bigsteaks.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van het retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6.5. Onverlet hetgeen in artikel 6.4 vermeld hebben de meeste producten die via BigSteaks verkocht worden slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook voor deze producten niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is Bigsteaks.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. Bigsteaks.nl is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

8. Persoonsgegevens

8.1. Bigsteaks.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door (potentiële) kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Bigsteaks.nl intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Bigsteaks.nl neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1. Bigsteaks.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.

9.2. De koper vrijwaart Bigsteaks.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

10. Klachtenregeling

10.1. BigSteaks.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de website, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

10.3. Bij de website ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BigSteaks.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5. Bij klachten dient een koper zich allereerst te wenden tot BigSteaks.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

10.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11. Overige Bepalingen

11.1. Ten laste van de koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bigsteaks.nl, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Bigsteaks.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

11.2. De overeenkomsten aangegaan door Bigsteaks.nl worden beheerst door Nederlands recht. De “Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken” evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3. In geval van een geschil is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.